eccoli.

ok? infinito (impf.) 1a/2a sing. infinito (pf.) significato
x bać się ??? be afraid,fear
x badać zbadać examine,study,research,investigate
x bawić się play,enjoy,have a good time
x bić się beat,bang,fight
biec 1. biegnę

2. biegniesz

pobiec run
x biegać 1. biegam

2. biegasz

??? run , jog
x budować build
budzić się 1. budzę się
2. budzisz się
obudzić się wake up
być be,exist
chcieć 1. chcę
2. chcesz
zechcieć want
x chodzić 1. chodzę
2. chodzisz
??? go,walk,come
x chorować be sick,get sick
x chować się put away ,hide,conceal,be brought up
cieszyć się 1. cieszę się
2. cieszysz się
ucieszyć się be glad , be pleased , look forward
czekać 1. czekam
2. czekasz
poczekać wait , await
x czesać się comb
x częstować się offer , treat, take/give food or drink
czuć / czuć się 1. czuję się

2. czujesz się

poczuć /
poczuć się
smell,sense,feel
x czyścić clean , cleanse
czytać 1. czytam
2. czytasz
przeczytać read
dawać 1. daję
2. dajesz
dać give , offer
x denerwować / denerwować się make nervous , annoy , irritate
dostawać 1. dostaję

2. dostajesz

dostać get
dowiadywać się 1. dowiaduję się

2. dowiadujesz się

dowiedzieć się find out
x dziać się happen
x działać have an effect,work (of a machine,mechanism) , act
x dzielić się share,divide,split,separate,distribute
x dziękować thank
dzwonić 1. dzwonię
2. dzwonisz
zadzwonić phone,ring,call,clink,jingle
x gadać talk(informal) , speak (informal) ,chat,chatter,babble
x gniewać się get/be angry
gotować 1. gotuję

2. gotujesz

ugotować cook,boil,get ready,prepare
grać 1. gram
2. grasz
zagrać play
x informować się inform,inquire,instruct,notify
x interesować się be interested
x istnieć exist (come into being)
iść 1. idę
2. idziesz
pójść go (on foot),walk,stride
jechać 1. jadę
2. jedziesz
pojechać go (by vehicle)
jeść 1. jem
2. jesz
zjeść eat
x jeździć 1. jeżdżę
2. jeździsz
??? ride( a vehicle,horse,on skis,etc) drive,travel
x kąpać się bathe,wash
kłaść się 1. kładę
2. kładziesz
położyć lie down , place in a lying position,put
x kłócić się quarrel,argue,disagree
kochać się 1. kocham
2. kochasz
pokochać love,be in love,fall in love with,start loving, make love,love one another
kończyć 1. kończę
2. kończysz
skończyć finish,end,conclude
x kosztować cost , to try (taste)
x kroić slice,cut
x krzyczeć shout,scream
kupować 1. kupuję
2. kupujesz
kupić buy
x lać/obiewać spill,fail,pour
x latać 1. latam
2. latasz
??? fly
lecieć 1. lecę
2. lecisz
polecieć fly,run
x leczyć się treat,heal,cure
x leżeć 1. leżę

2. leżysz

lie
x liczyć count,count on , mind , calculate

 

xxx lubić xxx xxx like,enjoy
łączyć się turn on (a device) , connect, join,unite,combine,associate,merge
malować się paint,make up
martwić się worry,sadden,upset,trouble
marzyć dream,daydream,fantasize
mieć have
mieszkać live(reside)
można can one , is it permitted , is it possible
móc be able (can), be capable
mówić speak,say,tell,talk
musieć have to,must,need
myć się wash,clean,brush
myśleć think,reason
należeć belong,one should
nazywać się be called , name
nieść carry,take,bring
nosić/nieść carry,wear
odchodzić leave,go away,walk away,depart,stray away
oddawać give back , return , payback
odpoczywać rest,relax
odpowiadać answer,reply,answer for,be responsible,suit,agree with
odwiedzać visit,call on ,go
oglądać watch,look at
okazywać się turn out,show,present,demonstrate
opiekować się look after,take care
opowiadać tell (a story), narrate,describe,relate
organizować organize,set up,establish,arrange, fix up
otwierać open,unlock
padać fall,rain,drop,tumble down
palić się smoke,burn
pamiętać remember,bear in mind
patrzyć się / patrzeć się look,observe
pić drink
pisać się write,describe,write back,copy,sign,write down,prescribe,enrol
płacić pay
płakać cry,weep
pływać, płynąć swim,go(by boat),row,sail,float
podpisać/podpisywać sign
podkreślać underline
podobać się like,appeal
pokazywać się show,demonstrate
pomagać help,facilitate,be of use
potrafić be able to,can,manage
potrzebować need
powtarzać się repeat,return,retake,resist,replay,revise
pozwalać allow,let,permit
pracować work,function,do research
prać wash,do laundry
prasować iron,press
proponować propose,suggest
prosić request,ask,please,here you go,there you go
prowadzić run,operate,lead,show the way,move in,move out,take out,accompany,move
próbować try,taste,attempt
przebrać change clothes,to dress up as , disguise,sort out,sift
przechodzić cross,go through,walk past,spread,convert,turn into,develop
przedstawiać się introduce,present,appear,show
przepraszać apologize ,say sorry, excuse
przeszkadzać bother,disturb,interrupt,destruct,hamper,hinder,intervene
przychodzić come,arrive
przygotowywać się prepare,get ready
przyjeżdżać come , arrive
przyjmować accept ,receive(visitors),take,assume,adopt,engage
przynosić bring,carry
pytać ask
robić do,make,cause
rodzić się give birth,be born, be in labour,breed,bear,give rise
rozbierać się take off , undress,strip,disassemble,dismantle,disjoint,take apart
rozmawiać speak,talk,converse
rozpoczynać się begin,start
rozumieć understand,comprehend,grasp,see,have an understanding
ruszać się move,touch,set off ,start,pull out,budge,be lose
rysować draw,sketch
rzucać throw,leave,cast,fling,hurl,dash,dump,chuck,abandon ,drop
siadać sit down , take a seat, be seated (be in prison)
siedzieć be sitting,remain seated,perch,roost
skakać jump,bounce
składać się fold,work out,send (wishes,application etc), consist of,chip in,clasp,fold up,put together
słuchać listen to , obey
słychać be heard
słyszeć hear
spać sleep
spodziewać się expect,hope for,await
spotykać się meet,encounter,stumble,run across
sprzątać tidy up,clean
sprzedawać sell,vend
stać stand,stop,be erected
stawać się become,happen
studiować study (be enrolled in university)
szkodzić harm,damage,be bad
szukać look for,search,seek,hunt for
śmiać się laugh
śpiewać sing,warble
tańczyć dance,swing
tęsknić miss,long for,yearn for
tracić lose,abandon,waste
traktować treat,handle
trwać last,continue,take,remain,stay,keep,persist,endure
trzeba one must,should,ought to
trzymać się hold,stop,tolerate,endure,cling to,keep
ubierać się dress,put clothes on,decorate,adorn
uciekać run away,escape,miss
uczyć teach
uczyć się study learn
umiec know how,be able to,can
umierać die,pass away,decease,starve
uważać watch out,think,consider,pay attention
wchodzić enter,come in, climb,go up
wiadomo it is known
widzieć see,notice,visualise
wiedzieć know
witać się welcome,greet
woleć prefer
wolno you can’t , you mustn’t , to be allowed to
wracać go back,return,come back,get back,recover,regain
wstawać get up , rise , stand up
wychodzić get out,come out,get married(only of a woman)
wydawać się spend(money),publish,issue,seem
wyglądać look(appear)
wyjeżdżać leave (by vehicle),drive out , emigrate
wymagać demand,require,need
wynosić take out,carry out,add up to,total, come to
wyobrażać(sobie) imagine
wysiadać get off , get out
wystarczać be enough,suffice
zabierać take away,take(along)
zabijać kill
zaczynać begin,start
zakładać się put up , set up ,assume,bet
zależeć depend,care about
załatwiać się take care of,relieve oneself,settle
zamawiać order,book,reserve
zamykać się close,lock,shut up,bar,bolt,latch
zapominać forget
zapraszać invite
zbierać collect,gather,pick,assemble,accumulate
zdawać się take (an exam) ,pass,seem
zdejmować take off,take down,remove
zmieniać się change
znaczyć mean,signify
znać know (be familiar with) , meet for the first time
znajdować find
znajdować się be located, find one another
zostawać become,remain,stay
zostawiać leave , keep

note

lista 200 parole modificata da: https://quizlet.com/87378616/200-of-the-most-common-polish-verbs-flash-cards/